Privacybeleid

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 7 juli 2020

Jouw privacy is voor Huid Vit van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit betekent dat wij:
• Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring;
• Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor
onze doeleinden;
• Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht
toestemming verplicht zijn;
• Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
• Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wat we bij Huid Vit doen met informatie die we over je te weten komen. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met Huid Vit via de gegevens onderaan deze verklaring.

Verwerking persoonsgegevens
Door gebruik te maken van onze dienstverlening en onze website (https://www.huidvit.com) verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van je verkrijgen, wat hiervan het doel en de grondslag is en welke bewaartermijn geldt.

Dienstverlening
Wij bieden dienstverlening aan op het gebied van huidverzorging. Huid Vit richt zich op het aanbieden van huidbehandelingen, huidverzorgingsproducten en huidsupplementen. Om deze diensten te
kunnen leveren gebruiken wij jouw gegevens. Welke gegevens dit zijn kun je vinden in onze vragenlijst op basis waarvan wij een behandelplan opstellen. Mocht je hierover meer willen weten, neem dan contact met ons op.

Wij gebruiken deze gegevens voor het voorbereiden/uitvoeren van de overeenkomst die we met je hebben in het kader van onze dienstverlening en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens over je (huid)gezondheid gebruiken wij alleen voor het bieden van onze dienstverlening als je daar uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven door de gegevens in onze vragenlijst in te vullen én het “aanvinkvakje” aan te vinken bovenin de vragenlijst. Je bent niet verplicht om alles in de vragenlijst in te vullen. Als je geen toestemming aan ons geeft om bepaalde gegevens te gebruiken, dan kun je het veld in de vragenlijst openlaten. Als je de gegevens wel invult en het vakje aanvinkt, dan geef je daarmee uitdrukkelijke toestemming de gegevens te gebruiken voor het bieden van onze dienstverlening aan jou. Gegevens over je (huid)gezondheid bewaren wij tot maximaal 12 maanden nadat je de gegevens bij ons via de vragenlijst hebt aangeleverd, of voor zolang als je bij ons onder behandeling staat en tot maximaal twaalf (12) maanden na je laatste behandeling. Dit doen wij, zodat we je snel en gemakkelijk kunnen helpen indien je op een later moment met een behandeling start. Daarnaast kun je uiteraard op ieder gewenst moment je toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar
ciska@huidvit.com In dat geval zullen we de gegevens over je (huid)gezondheid zo snel mogelijk verwijderen.
Mocht je besluiten om niet binnen twaalf (12) maanden nadat je de vragenlijst hebt ingevuld, diensten van ons af te nemen, dan zullen wij de gegevens over je (huid)gezondheid dus verwijderen. Hetzelfde geldt voor het inplannen van een vervolgafspraak. Mocht je op een later moment alsnog gebruik wensen te maken van onze dienstverlening waarvoor informatie over je (huid)gezondheid noodzakelijk is, dan verzoeken wij je vriendelijk om de vragenlijst opnieuw in te vullen. Wij hebben voor deze
werkwijze gekozen om jouw privacy goed mogelijk te waarborgen. Indien je een behandeling hebt laten doen bewaren wij de gegevens tot de dienst is geleverd, tenzij we de gegevens moeten bewaren om aan onze (fiscale) wettelijke plicht te voldoen. Zo zijn wij verplicht om onze fiscale administratie 7 jaar te bewaren.

Foto’s
Wij maken foto’s van jouw huid en slaan deze op, zodat we de voortgang van de huid goed in kaart kunnen brengen. Dit doen wij alleen als je daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft via de onze vragenlijst op basis waarvan wij het behandelplan opstellen. Wij bewaren de gegevens tot je alle behandelingen hebt laten doen en de dienst is geleverd.

MijnSalon
Wanneer je via onze website een afspraak wil maken voor een behandeling dan kan dat via MijnSalon. Om gebruik te kunnen maken van MijnSalon dien je eerst een account te hebben. Hiervoor gebruiken wij jouw naam, geslacht, telefoonnummer, adres en e-mailadres. We hebben deze nodig om een account voor je aan te maken en een afspraak in te kunnen plannen (uitvoering van de overeenkomst). Wij bewaren deze informatie voor de duur van je account. Wij bewaren je account zo lang je onder behandeling bent bij ons en 12 maanden daarna.

Nieuwtjes, tips en informatie
Wij kunnen periodiek een e-mail sturen met daarin nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Je wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat je je je afmeldt voor de nieuwsbrief. Je kunt je ieder moment afmelden door een email te sturen naar ciska@huidvit.com.

Contact
Via ons contactformulier kun je ons vragen stellen en aanvragen doen. Ook kun je ons bellen en/of een e-mail sturen. Wij gebruiken jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en inhoud van het bericht. Deze hebben wij nodig om jouw contactverzoek in behandeling te nemen. Wij bewaren deze informatie tot het contactverzoek is afgehandeld of indien er een klantrelatie uit het contactverzoek voortkomt, totdat dienst is geleverd.

Werving en selectie van nieuw personeel
Je kunt bij ons solliciteren door een e-mail te sturen ciska@huidvit.com. Wanneer je bij ons solliciteert verzamelen wij jouw NAW-gegevens, CV en de inhoud van jouw sollicitatiebrief. Deze sollicitatiegegevens verwerken wij om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en – als u bij ons komt werken – om jouw arbeidsovereenkomst te kunnen uitvoeren. Een social media- en Google-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft, wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam op Google, en jouw eventuele profiel op diverse social media (Facebook, Instagram en LinkedIn). Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met jou besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit per e-mail aangeven op het moment dat je solliciteert. De persoonsgegevens bewaren wij tot maximaal vier (4) weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze persoonsgegevens, zodat wij nog contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Indien je daar toestemming voor geeft kunnen wij jouw sollicitatiegegevens tot maximaal één jaar na afloop van de sollicitatieprocedure bewaren. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar ciska@huidvit.com. Wij
halen jouw persoonsgegevens dan uit ons systeem. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij je sollicitatiegegevens in jouw personeelsdossier. Dit
dossier wordt bewaard zo lang dit noodzakelijk is. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:
 Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 Dat nodig is om de overeenkomst met je uit te voeren;
 Je hier toestemming voor geeft;
 Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een
misdrijf).
De volgende derden verwerken jouw persoonsgegevens:
 Onze hostingpartij;
 Onze IT-dienstverleners (MijnSalon o.a. voor het maken van online afspraken);
 Onze boekhouder.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. In ons cookiebeleid vind je informatie over de cookie(s) die wij gebruiken.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

• Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
• Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te
corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
• Recht om je toestemming in te trekken: je kunt jouw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
• Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
• Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
• Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken. Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Afhankelijk van de informatie die we van je hebben, kunnen wij je vragen om dit te doen door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs.

Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt. Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. Voor Nederland heet deze de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Huid Vit
Korenstraat 23
7311 LM Apeldoorn
E-mailadres: ciska@huidvit.com
Telefoonnummer: 055 303 47 00
KvK-nummer: 73696307